ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะทำงานเครือข่ายที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยชนบทตำบลทับไทรและอนุกรรมการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยชนบท จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผังชีวิตชุมชน-ผังตำบลจัดการตนเอง เพื่อสร้างความชัดเจนในเรื่องจากการจัดการที่ดินทำกินจันทบุรี
16 ก.ค. 2555 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 2,570 อ่าน

วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.30 น. นายประพันธ์ จึงสกุลวัฒนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผังชีวิตชุมชน-ผังตำบลจัดการตนเองอำเภอโป่งน้ำร้อน     โดยคณะทำงานเครือข่ายที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยชนบทตำบลทับไทรและอนุกรรมการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยชนบท สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  จัดโครงการนี้เนื่องมาจากบางพื้นที่ยังมีปัญหาความชัดเจนในเรื่องจากการจัดการที่ดิน น้ำ ป่าและสิ่งแวดล้อม ทั้งของรัฐและที่ดินทำกินที่ประชาชนใช้ประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งความชอบธรรม ความชัดเจนและความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน ซึ่งการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลด้านที่ดิน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การจัดการที่ดินให้เป็นปัจจัยการผลิต ตลอดจนส่งเสริมกลุ่มองค์กรในตำบลต่อการจัดการตนเอง สร้างสำนึกรักและหวงแหนถิ่นที่อยู่ในการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ มีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมจากตำบลทับไทร ตำบลสะตอน ตำบลวันยาว ตำบลบางชัน ตำบลบ่อ ตำบลจันทเขลม ตำบลโป่งน้ำร้อน ตำบลปะตง ตำบลขุนซ่อง และตำบลสามพี่น้อง รวมทั้งสิ้น 11 ตำบล