ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนจันทบุรี กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหันมาทำเกษตรธรรมชาติ
25 ก.ค. 2555 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 2,496 อ่าน

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา นายประพันธ์ จึงสกุลวัฒนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการฝึกอบรมโครงการแหล่งเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ    องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนจันทบุรี กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในธรรมชาติ ลดรายจ่ายจากการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยการทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้แบบพึ่งพาตนเอง ตลอดจนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต   โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ มีขึ้นในระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2555 มีประชาชนในพื้นที่ตำบลชายแดน อำเภอโป่งน้ำร้อน เข้าร่วมจำนวน 30 คน ซึ่งมีการอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆ อาทิ หลักการเกษตรธรรมชาติ การปรับปรุงดินเกษตรธรรมชาติ การบริหารศัตรูพืชโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ การทำน้ำสกัดธรรมชาติ การทำปุ๋ยหมัก การทำปุ๋ยชีวภาพ การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน ตลอดจนการสาธิตการทำน้ำส้มควันไม้