ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอมะขาม จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนจังหวัดจันทบุรีในเขตอำเภอมะขาม เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุขให้มีทักษะและประสบการณ์ ตามมาตรฐานของ อสม.
21 ส.ค. 2555 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 2,381 อ่าน

วันที่ 20 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา นายอุลิศ สุจิระสกุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนจังหวัดจันทบุรี ในกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอมะขาม ณ ห้องประชุมร  องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอมะขาม จัดโครงการนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุขให้มีทักษะและประสบการณ์ ตามมาตรฐานของ อสม. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิดที่ดีในการปฏิบัติงานในการดำเนินงานด้านสุขภาพประชาชน รวมถึงมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพตนเองและคนใกล้ชิด  ภายในงานได้มี อสม.จากอำเภอมะขามจำนวนทั้งสิ้น 600 คน เข้าร่วมรับการอบรม ได้มีการบรรยายเรื่องของนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานด้านปกครองกับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขโดยว่าที่ร้อยตรีประพันธ์ จึงสกุล ปลัดอาวุโสอำเภอมะขาม นโยบายกระทรวงสาธารณสุข งานสุขภาพภาคประชาชน ปี 2555 โดยคุณอัญชณา แจ่มทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี แนวทางการดำเนินงานสุขภาพดีวิถีชีวิตคนไทยกับบทบาทของ อสม. โดยคุณผานิต กิตติศาสตรา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีและทิศทางการบริหารงานชมรม อสม.อำเภอมะขาม โดยนายยงยุทธ อิ่มผ่อง ประธานชมรม อสม.อำเภอมะขาม