ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีมติอนุมัติงบประมาณจำนวน 370 ล้านบาท เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
3 ก.ย. 2555 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 2,728 อ่าน

วันที่ 3 กันยายน 2555 เวลา 10.00 น. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2555 โดยมี นายพงศ์ศักดิ์ หลิวทวีสีประกาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันโดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้กล่าวเปิดการประชุม และได้แจ้งให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาฯจากครั้งที่ผ่านมา หลังจากนั้นเป็นวาระการประชุมญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ซึ่งนายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้เสนอขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ โดยมีการแปรเพิ่มโครงการจำนวน 10 โครงการ จำนวนเงิน 14,284,240 บาท แปรเพิ่มงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,500,000 บาท รวมเงินงบประมาณแปรเพิ่ม จำนวน 15,784,240 บาท เพื่อใช้เป็นเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์แก่วัดสุทธิวารี เงินอุดหนุนให้กับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ตลอดจนเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างประโยชน์ในจังหวัดจันทบุรี อาทิ โครงการฟื้นฟูแพทย์แผนไทย โครงการ TO BE NUMBER ONE โครงการส่งเสริมรณรงค์ ป้องกัน และต่อต้านยาเสพติด ซึ่งมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเห็นชอบผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณดังกล่าว ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเสนอ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีต่อไป