ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอเขาคิชฌกูฏ จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขแบบมีส่วนร่วม อำเภอเขาคิชฌกูฏ เพื่อเพิ่มทักษะในการดำเนินงานสร้างสุขภาพของตนเองและชุมชน
11 ก.ย. 2555 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 2,763 อ่าน

วันที่ 11 กันยายน 2555 นายประพันธ์ จึงสกุลวัฒนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขแบบมีส่วนร่วม อำเภอเขาคิชฌกูฏ ประจำปี 2555 ณ โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช อำเภอท่าใหม่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอเขาคิชฌกูฏและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาคิชฌกูฏ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการดำเนินงานเชิงรุกด้านสุขภาพในครั้งนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุข สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินการพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชนในชุมชนของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน ตลอดจนเปิดโอกาสให้อาสาสมัครสาธารณสุขได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ในการทำงานด้านสุขภาพภาคประชาชนซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2555 โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขจากทุกตำบลในเขตอำเภอเขาคิชฌกูฏเข้าร่วมรับการอบรม โดยมีการบรรยายให้ความรู้ในด้านแนวทางการพัฒนาชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยนายยุติศักดิ์ กล่อมสุขและนายเอกรัฐ คำวิไล การแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม Walk Rally โดยแบ่งเป็นฐานให้ความรู้ในด้านบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน ฐานการทำงานร่วมกันเป็นทีม ฐานการทำงานอย่างสร้างสรรค์ การแบ่งกลุ่มอภิปรายและนำเสนอผลงานของอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนและการพัฒนาทีมงานอย่างมีส่วนร่วม โดยนางผาณิต กิตติศาสตรานักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี