ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์บริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ อบจ.จันท์ ได้ยินคุณ เขตตำบลคลองนารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดสระบาป ต.คลองนารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
15 ม.ค. 2556 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 2,218 อ่าน

วันที่ 14 มกราคม 2556 เวลา 09.00 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์บริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ อบจ.จันท์ ได้ยินคุณ เขตตำบลคลองนารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดสระบาป ต.คลองนารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรีโดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในเขตตำบลคลองนารายณ์ เข้าร่วมโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้จัดทำโครงการเพื่อจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคลองนารายณ์ โดยการประชุมครั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้รับการเสนอปัญหาความเดือดร้อน อาทิ การขอสนับสนุนต่อเติมสถานที่จัดการประชุมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองนารายณ์ โครงการเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง โครงการลอกคลองสระบาปล่างเพื่อป้องกันน้ำท่วม โครงการลอกคลองเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ การประกันราคามังคุด ซึ่งโครงการอบจ.จันท์ ได้ยินคุณ จะดำเนินการทั่วทุกตำบลทั้งจังหวัดจันทบุรี