ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ อบจ.จันท์ได้ยินคุณ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
12 มี.ค. 2556 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,943 อ่าน

วันที่ 11 มีนาคม 2556 เวลา 09.30 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ อบจ.จันท์ได้ยินคุณ เพื่อรับฟังความปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ดำเนินโครงการ อบจ.จันท์ได้ยินคุณ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความชัดเจน ครอบคลุมในทุกๆด้าน สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ตรงจุด ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งโครงการดังกล่าวจะดำเนินการจำนวน 83 ตำบล ทั่วทั้งจังหวัดจันทบุรีการดำเนินโครงการ อบจ.จันท์ได้ยินคุณเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนเขตตำบลเขาบายศรี ที่ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเขาบายศรี ซึ่งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้รับการเสนอประกอบไปด้วย การขอรับการสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ การขอรับการสนับสนุนห้องเย็นในการเก็บผลผลิตทางการเกษตร การขอรับการสนับสนุนจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเรื่องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารราคาผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนการขอรับการสนับสนุนโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมเทศบาลตำบลสองพี่น้อง  หมู่ 8 ถึง หมู่ 3 ตำบลสองพี่น้อง ระยะทาง 300 เมตร