ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมหารือการพัฒนาด้านการตลาด
10 ก.ค. 2556 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 7,218 อ่าน

ที่ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามแนวพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี จัดการประชุมหารือการพัฒนาด้านการตลาด โดยมีพลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์ ที่ปรึกษาโครงการพระราชดำริ สำนักงานราชเลขาธิการ และนายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ 

โดยในการประชุมได้สรุปถึงผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามแนวพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรีในรอบปีที่ผ่านมา  การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการตลาดโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลฯ โดยมีนางพิมใจ มัสซูโมโต้ กรรมการผู้จัดการ บริษัท PZF Techno Co.,Ltd. นางพจนา กิจกาญจน์ ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลไม้ และนางกาหลง เพิ่มพูล ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด  เพื่อขับเคลื่อนทิศทางการตลาด พัฒนาคุณภาพการผลิต รวมถึงการขยายโอกาสทางการตลาดของไม้ผลจังหวัดจันทบุรี การสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำศูนย์พัฒนาไม้ผลฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลการปรับปรุงทั้งในด้านผลผลิต ปัญหาโรคพืช ระบบชลประทาน การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อใช้ประโยชน์บนพื้นที่ 109 ไร่ ของศูนย์พัฒนาไม้ผลฯ

โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามแนวพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรีนั้น เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ให้ความรู้ครบถ้วนทุกด้านตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด เพียงแต่อยากให้มุ่งเน้นในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ เพื่อสืบสานแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และเป็นการลดค่าใช้จ่ายแก่เกษตรกรที่ต้องเสียค่าปุ๋ย ยาเคมีจำนวนมากในแต่ละปี  รวมถึงจากที่ได้ดูงานตลาดผลไม้ที่ประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีใต้ พบว่าตลาดนั้นมีความต้องการที่จะบริโภคผลไม้ปลอดสารพิษ หากเราสามารถผลิตผลไม้ปลอดสารพิษได้ ก็จะสร้างช่องทางจำหน่ายผลไม้และขยายความต้องการผลไม้ออกสู่ตลาดประเทศ เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร รวมถึงจังหวัดจันทบุรี และประเทศชาติต่อไปในอนาคต