ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตของสตรีจังหวัดจันทบุรี อำเภอขลุง ณ หอประชุมโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก
10 ส.ค. 2556 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,646 อ่าน

วันที่ 10 สิงหาคม 2556 เวลา 09.30 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตของสตรีจังหวัดจันทบุรี อำเภอขลุง ณ หอประชุมโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก โดยมีนายสุรพงษ์ สุวรรณหิตาธร ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายอุลิศ สุจิระสกุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายอิทธิภณ เติมแต้ม และนาย กนก เติมธนสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขตอำเภอขลุง นางนันทวรรณ ตั้งเกียรติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขตอำเภอโป่งน้ำร้อน ในฐานะนายกสมาคมสตรีอาสาจังหวัดจันทบุรี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สนับสนุนงบประมาณจำนวน 350,000 บาท แก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอขลุง สำหรับใช้จัดการประชุมฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพของสตรีอันจะนำไปสู่การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคงของตนเองและครอบครัว และขยายผลสู่องค์กรอื่นๆต่อไป