ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เปิดโครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ระดับจังหวัด จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องทับทิมสยาม ชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
11 ธ.ค. 2556 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,401 อ่าน

วันที่ 11 ธันวาคม 2556 นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ระดับจังหวัด จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องทับทิมสยาม ชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ผู้บริหาร ครู อาจารย์ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นภายในจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมโครงการ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการทางศึกษา เพิ่มขีดความรู้ ความสามารถแก่บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับชั้นในจังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการขับเคลื่อนความก้าวหน้าในการปฏิรูปการศึกษา สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น โดยให้บุคลากรทางการศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ ในการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในจังหวัดจันทบุรีให้มีคุณภาพ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน