ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับเครือข่ายองค์กรคนพิการในจังหวัดจันทบุรี และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี จัดงานอบรมสัมมนาวันคนพิการสากลจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2556 ณ ลานขนถ่ายสินค้า ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหว
20 ธ.ค. 2556 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,790 อ่าน

วันที่ 19 ธันวาคม 2556 นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมเสวนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีนายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานอบรมสัมมนาวันคนพิการสากลจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2556 ณ ลานขนถ่ายสินค้า ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และกล่าวรายงานโดยนายธนายุทธ ลาดทอง ประธานสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เป็นศูนย์กลางในการให้คำแนะนำและคำปรึกษาอบรมให้ความรู้สิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับแก่คนพิการ ซึ่งได้รับและคุ้มครองไว้ในกฎหมายฉบับต่างๆ เพื่อเป็นการสัมมนาให้คนพิการได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาองค์กรคนพิการทุกระดับ ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนและความบันเทิงในการชมการแสดงต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการผ่อนคลายให้กับคนพิการและบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมงาน เพื่อให้คนพิการได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน พึ่งพาตนเองได้ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม และเพื่อให้บุคคลภายนอกครอบครัวมีความรู้สึกและเข้าใจในคนพิการมากขึ้น และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนองค์กรด้านคนพิการ โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดสัมมนาคนพิการ การแสดงความสมารถของนักเรียนพิการ การแสดงของวงดนตรีคนตาบอด การมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงาน/องค์กรที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านคนพิการ และทุนการศึกษาแก่นักเรียนพิการ การจัดนิทรรศการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิตามกฏหมายของคนพิการ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การสาธิตอาชีพคนพิการ บริการตรวจสุขภาพ/ตัดผม