ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2557 กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ณ หอประชุมอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
27 ม.ค. 2557 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,258 อ่าน

วันที่ 24 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2557 กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ณ หอประชุมอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้ และสร้างเสริม ทักษะ ประสบการณ์ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขในการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่อาสาสมัครสาธารณสุข เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ สู่การทำงานเป็นทีม และกระตุ้นให้มีแนวคิดที่ดี ต่อการทำงานที่มีคุณภาพ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สนับสนุนงบประมาณ จำนวนเงิน 300,000 บาท ในการจัดงานในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม.อำเภอนายายอาม จำนวน 105 คน