ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอขลุง
17 มี.ค. 2557 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,827 อ่าน

นายก อบจ,จันทบุรี เปิดการอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอขลุง วันที่ 17 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2557 กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดจันทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอขลุง จัดการอบรมครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ในการดำเนินงานด้านสุขภาพภาคประชาชนในชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วย อสม.และเครือข่าย โดยภายหลังพิธีเปิดโครงการอบรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้มอบรางวัลให้กับ อสม. ดีเด่น อำเภอขลุง ในสาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ สาขาควบคุมโรคติดต่อ สาขาส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตชุมชน สาขาป้องกันยาเสพติด สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาป้องกันเอดส์ในชุมชน และสาขาการจัดการสุขภาพชุมชน รวมถึงการบรรยายในเรื่องทิศทางและแนวทางการดำเนินงานสาธารณสุข ปี 2557 โดย นพ.จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี และการบรรยายกระบวนการ 3 อ 2 ส เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การจัดการอารมณ์เพื่อสุขภาพ อาหารกับสุขภาพ การจัดการบุหรี่และสุรา รวมถึงมีการบรรยายเรื่องบทบาทของ อสม ในการเป็นนักจัดการสุขภาพในพื้นที่