ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สมาคมคนตาบอดจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้อายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ฯ “จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างและพัฒนาอาชีพให้กับผู้พิการในจังหวัดจันทบุรี” ประจำปี 2557
27 มี.ค. 2557 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,547 อ่าน

วันที่ 27 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้อายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ฯ “จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างและพัฒนาอาชีพให้กับผู้พิการในจังหวัดจันทบุรี” ประจำปี 2557 ณ ห้องไพลิน ชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และเครือข่ายองค์กรคนพิการในจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมงาน ในการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการได้ตระหนักรู้คุณค่าของตนเองในการประกอบอาชีพตามศักยภาพของตนเองแต่ละบุคคล สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายองค์กรคนพิการ ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เรื่องนำวัตถุดิบในชุมชนมาเพิ่มมูลค่า โดยการแปรรูปการผลิตและมีตลาดรับรอง มีอาหารสำหรับบริโภคและทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 147,620 บาท ในการจัดงานในครั้งนี้ โดยมีการอบรมฝึกปฏิบัติและสาธิตการประกอบอาชีพเสริมสร้างและพัฒนาอาชีพ จำนวน 4 กิจกรรม ประกอบด้วย การประกอบอาชีพการแปรรูปไข่เป็ด เพื่อทำไข่เค็มสำหรับบริโภคและจำหน่าย การประกอบอาชีพแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือเพื่อจำหน่าย การประกอบอาชีพจำหน่ายเนื้อหมูชำแหละของคนพิการและครอบครัว และการประกอบอาชีพเลี้ยงไข่ไก่เพื่อการบริโภคและจำหน่าย และมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “แนวทางสู่ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” โดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี รวมผู้เข้าอบรมจำนวน 50 คน