ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่แนะนำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ให้กับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังสรรพรสและเทศบาลตำบลตกพรม สำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้กับประชาชนในจังหวัดจันทบุรี
21 เม.ย. 2557 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 3,037 อ่าน

วันที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ให้คำแนะนำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่แก่นายชลากร ไชยพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสรรพรส และนายชุมพล เจนจัดการ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตกพรม โดยเป็นการลงพื้นที่ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ 9 บ้านสระโอ่ง ตำบลฉมัน เชื่อมต่อหมู่ 10 ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้อธิบายถึงขั้นตอนการดำเนินการตั้งแต่การสานตะแกรงไม้ไผ่ การเทปูน รวมถึงระยะเวลาของการก่อสร้างถนน และแนวคิดที่นำนวัตกรรมความคิด ผนวกกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน การใช้ไม้ไผ่มาสานเป็นตะแกรง แทนการใช้เหล็กสร้างถนนคอนกรีตเสริมใยเหล็ก ถือเป็นหนึ่งแนวคิดประหยัดงบประมาณ และเป็นอีกวิธีช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ตะแกรงไม้ไผ่ เปรียบได้กับการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทีอยู่แล้ว เข้ามาปรับใช้ในทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องการทำถนน ที่ใช้ไม้ไผ่มาทำเป็นตะแกรงเพื่อเชื่อมเนื้อปูนเข้าด้วยกัน ไม่ใช้เหล็กเพราะมีราคาแพง ทำให้ลดต้นทุนไปได้มาก ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ เป็นต้นแบบของความสามัคคี และการใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่นั้น แม้ว่าชาวบ้านทุกคนที่มาร่วมลงแขกเพื่อทำถนน อาจจะต้องเหน็ดเหนื่อย และต้องเสียสละเวลาส่วนตัว เพื่อมาร่วมทำถนนเพื่อส่วนรวม แต่ชาวบ้านทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจ และเต็มใจที่ทำ พร้อมทั้งสัมผัสถึงความเป็นเจ้าของ ความรักและหวงแหนถนนให้เป็นสมบัติที่มีค่าของหมู่บ้านตลอดไป ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีความตั้งใจอย่างยิ่งในการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ให้มีความเจริญก้าวหน้า บรรเทาความเดือดร้อนจากการจราจร ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา ตลอดจนสะดวกในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วย