ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 4/2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี
8 พ.ค. 2557 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,392 อ่าน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 4/2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี การประชุมในครั้งนี้เน้นเรื่องการจัดโครงการส่งเสริมกระบวนการขับเคลื่อนการเมืองภาคพลเมืองสู่การจัดการตนเองในจังหวัดจันทบุรี โดยในที่ประชุมได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินโครงการ ทั้งนี้เป้าหมายหลักในการดำเนินงานนี้คือการรวบรวมข้อมูลชุดเชิงวิชาการเพื่อเป็นต้นทุนเบื้องต้นในการร่วมกันแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการตนเอง และการเกิดสมัชชาพลเมืองในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งจะดำเนินการใน 4 ด้าน หลักๆ คือ ด้านการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วม ด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต ด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การที่จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนในการจัดการแต่ละด้านเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำพาเราไปสู่แนวทางการจัดการที่เหมาะสมกับจังหวัดจันทบุรี ต่อไป