ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เปิดการฝึกอบรมสตรีอาสาพัฒนาอำเภอท่าใหม่ เพื่อขยายผลเป็นต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคม
14 ส.ค. 2557 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,176 อ่าน

วันที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมพุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตของสตรีอาสาพัฒนาอำเภอท่าใหม่ โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่างๆ อันเป็นการนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงของตนเองและครอบครัว อีกทั้งนำความรู้ที่ได้จากการอบรมเป็นต้นแบบในการขยายผลสู่สังคม ตลอดจนเสริมสร้างความพร้อมแนวนโยบายของภาครัฐในการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีและสมาชิกสตรีจาก 15 องค์กรในเขตอำเภอท่าใหม่ จำนวน 1,000 คน เข้ารับการอบรม นอกจากนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 350,000 บาท แก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอท่าใหม่ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมและกิจกรรมต่างๆที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย