ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เปิดโครงการส่งเสริมขับเคลื่อนและพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจันทบุรี
18 ส.ค. 2557 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,963 อ่าน

วันที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. ที่ลานขนถ่ายสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมขับเคลื่อนและพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจันทบุรี กิจกรรมอบรม ศึกษา ศึกษาดูงานวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2557 สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กร ผู้นำท้องที่และท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในหลักการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นำหลักการสำคัญของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยมาใช้ในการดำเนินชีวิต ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์และความเข้มแข็งการปกครองระบอบประชาธิปไตยระดับหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้บรรยายพิเศษให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับฟัง รวมถึงการเดินทางอบรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แก่ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กร ผู้นำท้องที่และท้องถิ่น จำนวน 600 คน