ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
20 ส.ค. 2557 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,674 อ่าน

อนุมัติงบประมาณ 205 ล้านบาท ผ่าน 50 โครงการ ใน 4 มิติ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อน และพัฒนาจังหวัดจันทบุรีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2557 จัดขึ้นที่ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยการประชุมครั้งนี้ระเบียบวาระพิจารณา ประกอบด้วย การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง / การขอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เพื่อจ่ายคืนค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างตามมติคณะรัฐมนตรี การขอความเห็นชอบใช้ศูนย์ประสานงานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี สำหรับระเบียบวาระสำคัญสำหรับการประชุมสภาครั้งนี้ คือ ญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และสนองต่อความต้องการกของประชาชน รวมถึงการพัฒนาท้องถิ่น โดยเน้นการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ผ่าน 50 โครงการ ด้วยงบประมาณ 205,168,490 บาท แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านสังคม จำนวน 34 โครงการ งบประม่ณ 122,174,490 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.55 ของงบประมาณทั้งหมด ด้านเศรษฐกิจ จำนวน 10 โครงการ งบประมาณ 61,091,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.78 ของงบประมาณทั้งหมด ด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 13,380,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.54 ของงบประมาณทั้งหมด และด้านการบริหาร จำนวน 5 โครงการ จำนวน 8,523,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.15ของงบประมาณทั้งหมด