ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2557 ณ ห้องบุษราคัม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
12 ก.ย. 2557 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,391 อ่าน

วันที่ 12 กันยายน 2557 ที่ห้องบุษราคัม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีจัดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2557 โดยการประชุมครั้งนี้ระเบียบวาระพิจารณาที่สำคัญสำหรับการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ คือ การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ซึ่งได้มีการคัดเลือกให้นายพิพัฒน์ อินทร์เทศราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขตอำเภอสอยดาว และนายเดชา แก้วมีกฤษยเดช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขตอำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และได้มีการคัดเลือกนายทองแท้ บำรุงกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขตอำเภอแหลมสิงห์ นายอิทธิภณ เติมแต้ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขตอำเภอขลุง นายดนัย โชติวัชรานุรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขตอำเภอมะขาม เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่องงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2557 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีมีมติรับหลักการ