ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการคมนาคม ครั้งที่ 1/2557
11 ธ.ค. 2557 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 770 อ่าน

วันที่ 11 ธันวาคม 2557 ที่ห้องประชุมไพลิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายวรลักษณ์ เวชมณี ประธานคณะกรรมการคมนาคม เปิดการประชุมคณะกรรมการคมนาคม ครั้งที่ 1/2557 นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ และรับฟังการสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนซ่อมบำรุงถนนและพัฒนาแหล่งน้ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2557 ในการจัดการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนงาน ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนซ่อมบำรุงถนนและพัฒนาแหล่งน้ำ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ในปีงบประมาณ 2558 พร้อมกันนี้ทางประธานคณะกรรมการคมนาคม ได้สรุปผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2557 โดยมีการซ่อมบำรุงถนน ในพื้นที่ 10 อำเภอ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1,353 สาย ระยะทาง 1,633.76 กิโลเมตร งานปรับพื้นที่ จำนวน 86 แห่ง รวมพื้นที่ 255.13 ไร่ และการพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่ 10 อำเภอ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 237 โครงการ นอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2558 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้สรุปแผนงานซ่อมบำรุงถนน ในพื้นที่ 10 อำเภอ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 2,164 สาย ระยะทาง 2,766.08 กิโลเมตร และการพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่ 10 อำเภอ จังหวัดจันทบุรี รวม 379 โครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร รวมถึงการสาธารณูปโภคที่ดีของประชาชนชาวจันทบุรีต่อไป