ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจันทบุรี กิจกรรมการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานแนวคิดการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
12 ธ.ค. 2557 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,300 อ่าน

วันที่ 12 ธันวาคม 2557 ที่ห้องประชุมทับทิมสยาม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจันทบุรี กิจกรรมการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานแนวคิดการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กลุ่มเกษตรกรผู้สนใจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรม ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำแนวคิด ความรู้ความเข้าใจ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและนำประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดจันทบุรี พร้อมกันนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ต้องการที่จะให้ประชาชนในชุมชนเมืองได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบและตระหนักถึงสุขภาพ ตลอดจนมีภาวะโภชนาการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การบำรุงรักษาดินที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของการเกษตร การระมัดระวังในเรื่องการใช้สารเคมี การบริโภคผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะช่วยทำให้มีสุขภาพร่างกายที่ปลอดภัยจากสารเคมีการใช้ชีวิตในชุมชนให้มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง โดยร่วมมือกันรณรงค์ปลูกและบริโภคพืชผลทางการเกษตรด้วยตนเอง โดยกิจกรรมในครั้งนี้จะดำเนินการระหว่างวันที่ 15 -19 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดเชียงใหม่