ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2557
30 ธ.ค. 2557 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 920 อ่าน

วันที่ 29 ธันวาคม 2557 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2557 โดยมีวาระสำคัญคือ การเลือกนายพิสิษฐ์ เจนจัดการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขต 2 อำเภอนายายอาม เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี คนที่ 1 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) และนายบุรี นิยมวานิช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขต 4 อำเภอเมืองจันทบุรี เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี คนที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ต่อมาเป็นระเบียบวาระการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ดำเนินโครงการจำนวน 58 โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 333,131,670 บาท แบ่งเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง จำนวน 30 โครงการ งบประมาณ 85,848,246 บาท ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน จำนวน 14 โครงการ งบประมาณ 169,968,035 บาท ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 12,590,000 บาท และยุทธศาสตร์ด้านการจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 10 โครงการ งบประมาณ 64,725,389 บาท และต่อมาเป็นญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 9,030,000บาท เพื่อนำไปดำเนินการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ดังนี้ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายสำโรง-เขาถ้ำสาริกา (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว เชื่อมหมู่ที่ 9 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 0+800 กิโลเมตร เป็นเงิน 4,454,000 บาท โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านหนองหงส์- ตรอกยางบ้านสนามไชย หมู่ที่ 1,5 ตำบลสนามไชย เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยทำการลาดยาง ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1+400 กิโลเมตร เป็นเงิน 4,576,000 บาท และญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อจัดทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ตั้งไว้ 3,673,000 บาท โอนเพิ่มงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 2,797,038 บาท เพื่อนำไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ เพื่อจ่ายจัดทำโครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cells) บริเวณสะพานบางสระเก้า ตำบลบางสระเก้า เชื่อมตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี และจัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายว่านเหลือง - บ่อน้ำเงิน (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 3 , 5 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ เชื่อมตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 0+400 กิโลเมตร