ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เปิดกิจกรรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพิ่มศักยภาพวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ส่งเสริมอาชีพในชุมชนอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2558
24 ก.พ. 2558 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,050 อ่าน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมขับเคลื่อนและพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจันทบุรี กิจกรรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพิ่มศักยภาพวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ส่งเสริมอาชีพในชุมชนอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2558 ณ หอประชุมอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร แพทย์ของอำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมงาน ในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้ผู้นำองค์กร ผู้นำชุมชน และผู้เกี่ยวข้องให้ได้รับความรู้และสามารถขับเคลื่อนพัฒนาการเรียนรู้ ไปพัฒนาชุมชน พัฒนาอาชีพ ให้เข้มแข็งอยู่อย่างยั่งยืน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการจัดโครงการในครั้งนี้ ทั้งนี้จะมีการอบรมทั้งสิ้น 10 อำเภอ ในจังหวัดจันทบุรี