ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เปิดกิจกรรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพิ่มศักยภาพวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ส่งเสริมอาชีพในชุมชนอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2558 อำเภอท่าใหม่
6 มี.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,207 อ่าน

วันที่ 6 มีนาคม 2558 ที่หอประชุมอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมขับเคลื่อนและพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจันทบุรี กิจกรรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพิ่มศักยภาพวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ส่งเสริมอาชีพในชุมชนอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2558 อำเภอท่าใหม่ โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมงาน โดยการจัดการอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสามารถขับเคลื่อนองค์ความรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และสามารถนำมาพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและหมู่บ้านของตนเอง ในการอบรมในครั้งนี้มี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร และแพทย์ในอำเภอท่าใหม่ จำนวน 446 คน เข้าร่วมอบรม