ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
6 มี.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,037 อ่าน

วันที่ 6 มีนาคม 2558 นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องบุษราคัม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ซึ่งในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้มีผู้เข้าร่วมการประชุมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วทั้งจังหวัดจันทบุรี เพื่อร่วมวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัดจันทบุรี กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และกำหนดกรอบในการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นกรอบประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม จัดทำแผนพัฒนาสามปีและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ภายใต้การประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อใช้ในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจันทบุรี เพื่อสนองตอบความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนอย่างยั่งยืน