ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.จันทบุรี ร่วมกับ ศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจันทบุรี “กิจกรรมฝึกอบรมต้นกล้าตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
24 มิ.ย. 2558 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,006 อ่าน

วันที่ 23 มิถุนายน 2558 ที่ห้องประชุม โรงเรียนมัธยมท่าแคลง นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจันทบุรี “กิจกรรมฝึกอบรมต้นกล้าตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังเด็ก เยาวชน และผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อให้เด็ก เยาวชน และผู้เกี่ยวข้องมีความตระหนัก และเห็นคุณค่า รู้จักใช้ปัญญาในการเผชิญกับปัญหาต่างๆ รู้จักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และสร้างภูมิคุ้มกันในตัว รวมถึงการใช้ความรู้ และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน อีกด้วย ในการอบรมครังนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมท่าแคลง และโรงเรียนท่าแคลง อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมอบรม