ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายก อบจ.จันทบุรี เปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
20 ส.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 944 อ่าน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผังแบบแผนการดำรงชีวิตควบคู่คุณธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษกวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมฉลองปีกาญจนาภิเษก โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 500,000 บาท แก่โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมรับการฝึกอบรม จำนวน 975 คน เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนและบุคลากรมีการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้เรียนรู้ถึงความพอดี การใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ รวมถึงเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิตให้ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งมีการบรรยายพิเศษเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิกฤตความมั่นคงทางอาหารกับเกษตรอินทรีย์ทางรอดของโลก กิจกรรมฐานการเรียนรู้การพึ่งพาตนเองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บทเรียน 3 ห่วง 2 เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์สัมมาชีพต้นแบบสภาเกษตรจังหวัดจันทบุรี ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ 61 อำเภอโป่งน้ำร้อน และปราชญ์ชาวบ้าน