ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.จันทบุรี ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี “กิจกรรมอบรมให้ความรู้การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี” (KEY LEADER 3)
28 ส.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,047 อ่าน

วันที่ 28 สิงหาคม 2558 ที่นวลจันทร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายอุลิศ สุจิระสกุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี “กิจกรรมอบรมให้ความรู้การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี” (KEY LEADER 3) โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาจังหวัดจันทบุรี จำนวน 60 คน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล อำเภอ จังหวัด อีก 20 คน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการนี้ขึ้นเพื่อมุ้งเน้นให้เด็กและเยาวชนเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาชุมชน สังคม และการทำงานด้านจิตอาสา จิตสาธารณะ ได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความรู้ความสามารถของตนเองในด้านต่างๆ และเป็นกระบอกเสียงในการรวมพลังแสดงศักยภาพ ในเชิงสร้างสรรค์และเวทีระดมความคิดเห็นและความต้องการต่างๆ ของเด็กและเยาวชน รวมทั้งทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนสังคมให้มีคุณภาพ อีกด้วย