ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
21 ก.ย. 2558 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 974 อ่าน

วันที่ 21 กันยายน 2558 ที่ห้องไพลิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมด้วย นายอุลิศ สุจิระสกุล นายกิตติ กันทรวิชัยวัฒน์ นางสาวจันทรัตน์ มีสุข เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมงาน ในการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้ฝ่ายผู้บริหาร ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฝ่ายข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้มีการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ทักษะและให้ครอบคลุมทุกด้านในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งนี้ทางบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีจะเดินทางไปศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดทางภาคใต้ ซึ่งเป็นแหล่งที่มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี หลังจากพิธีเปิดโครงการได้มีนาวาเอกสมาน เสริมสกุล หัวหน้าส่วนแผนงานประเมินผลฯ ศูนย์ระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อีกด้วย