ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอท่าใหม่ จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพให้กับประชาชนในจังหวัดจันทบุรี กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559
15 ม.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,012 อ่าน

วันที่ 16 มกราคม 2559 นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างสุขภาพให้กับประชาชนในจังหวัดจันทบุรี กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในมาตรฐานสมรรถนะอาสาสมัครสาธารณสุขในการดำเนินงานสาธารณสุข เพื่อที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างสรรค์ความเจริญต่อชุมชนท้องถิ่น และเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่อาสาสมัครสาธารณสุขทำให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และกระตุ้นให้มีแนวคิดต่อการทำงานที่มีคุณภาพ อีกด้วย พร้อมกันนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 400,000 บาท ให้แก่ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอท่าใหม่ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมี ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอท่าใหม่ จำนวน 400 คน ซึ่งจะเดินทางไปศึกษาดูงาน อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาคุ้มครองผู้บริโภค และการบริหารงานชมรม อสม.ยอดเยี่ยม ในระหว่างวันที่ 17 – 20 มกราคม 2559 ณ จังหวัดสงขลา และชุมพร