ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การกำหนดยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
2 ก.พ. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 748 อ่าน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ห้องบุษราคัม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การกำหนดยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การพัฒนาของท้องถิ่นมีเป้าหมายที่ชัดเจน การบริหารงานเป็นไปอย่างมีระบบและให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและหัวข้อในการประชุมในครั้งนี้ได้มีการพูดคุยในหัวข้อเรื่อง การวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัดจันทบุรี การกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและการกำหนดกรอบในการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น