ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการปรองดองสมานฉันท์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ในสายซอยฝายน้ำล้น หมู่ที่ 6,7 ตำบลทับไทร เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
11 ก.พ. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,377 อ่าน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ดูการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่สายซอยฝายน้ำล้น หมู่ที่ 6,7 ตำบลทับไทร เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้จัดทำโครงการปรองดองสมานฉันท์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำองค์กร ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ และในครั้งนี้ได้เข้าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่สายซอยฝายน้ำล้น หมู่ที่ 6,7 ตำบลทับไทร เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 520 เมตร การก่อสร้างถนนดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเข้าดำเนินการอย่างเร่งด่วน ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีความตั้งใจอย่างยิ่งในการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ให้มีความเจริญก้าวหน้า บรรเทาความเดือดร้อนจากการจราจร และให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา ตลอดจนให้ประชาชนเกิดความสามัคคี ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนตนเอง อีกด้วย