ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2559
28 เม.ย. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,815 อ่าน

วันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องไพลิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ดร.ปวีณา จริยฐิติพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2559 พร้อมด้วยนายพงศ์ศักดิ์ หลิวทวีสีประกาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยสาระในการประชุมมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบ โครงการเพื่อการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี (พ.ศ.2560 - 2562) การนำโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี การจัดทำบัญชีโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(กบจ.)