ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดการอบรมการสร้างทีมงานชมรม อาสาสมัครสาธารณสุขระดับอำเภอและระดับจังหวัดเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
20 มิ.ย. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 780 อ่าน

วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ รัตนะปุระ บีช รีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการสร้างทีมงานชมรม อสม.ระดับอำเภอและระดับจังหวัดเพื่อพัฒนาองค์กร สำหรับการจัดการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขในการดำเนินงานสาธารณสุขและการบริหารจัดการชมอาสาสมัครสาธารณสุขทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัด ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างสรรค์ความเจริญต่อชุมชน ท้องถิ่น ส่งผลถึงการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมการสร้างทีมงานชมรม อสม.ระดับอำเภอและระดับจังหวัดในครั้งนี้ อีกด้วย