ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559
12 ก.ย. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 599 อ่าน

วันที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายพงศ์ศักดิ์ หลิวทวีสีประกาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 โดยมี นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุม สำหรับสาระสำคัญในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีในครั้งนี้ได้แก่ การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จำนวน 483,215,000 บาท เพื่อพัฒนาจังหวัดจันทบุรีในด้าน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการบริหาร และการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จำนวน 3 รายการ ได้แก่ 1.โครงการก่อสร้างฝาย คสล.คลองชำแสง 2.โครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สายอ่างหิน – อู่ต่อเรือพระเจ้าตาก 3.โครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับสนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี