ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.จันทบุรี ร่วมกับ ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพลูกเสือชาวบ้านจังหวัดจันทบุรี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559
12 ก.ย. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 787 อ่าน

วันที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. ที่ห้องไพลิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพลูกเสือชาวบ้านจังหวัดจันทบุรี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559กิจกรรมฝึกอบรมศึกษาดูงานการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วม กิจการลูกเสือชาวบ้านเป็นองค์กรเดียวที่อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ ยึดมั่นสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นอุดมการณ์หลัก มุ่งพัฒนาประชาชนให้เป็นพลเมืองที่ดี มุ่งสร้างสังคมให้เจริญก้าวหน้า สำหรับการจัดพิธีเปิดฝึกอบรมศึกษาดูงานการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือชาวบ้านในจังหวัดจันทบุรี เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในทางสายกลาง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล สำนึกในคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต อดทน และมีความเพียร เพื่อให้ลูกเสือชาวบ้านจังหวัดจันทบุรี มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนให้สอดคล้องกับทรัพยากร แรงงานและความต้องการของท้องถิ่น และเพื่อให้ลูกเสือชาวบ้านในจังหวัดจันทบุรี เกิดการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ อนุรักษ์และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล ยั่งยืน และพัฒนานำไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งผลต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ