ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559
5 ต.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 652 อ่าน

วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องบุษราคัม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายพงศ์ศักดิ์ หลิวทวีสีประกาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559 โดยมี นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุม สำหรับสาระสำคัญในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีในครั้งนี้ ได้แก่ ญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่องงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ญัตติการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และญัตติขออนุมัติกันเงิน กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันเพื่อนำไปจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560