ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ อบจ.จันทบุรี จัดโครงการอบรม เพื่อสร้างความปรองดอง ความสมานฉันท์และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2560 (กิจกรรมที่ 1) อำเภอแก่งหางแมว
23 พ.ย. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 841 อ่าน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ที่ว่าการอำเภอแก่งหางแมว ดร.ปวีณา จริยฐิติพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมสร้างความปรองดอง ความสมานฉันท์และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีนาวาเอกจาริก พัวพานิช รอง ผอ.รมน.จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และ กำนันผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร แพทย์ นักศึกษาภายในเขตอำเภอแก่งหางแมวเข้าร่วม สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความปรองดอง ความสมานฉันท์และความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2560 (กิจกรรมที่ 1) อำเภอแก่งหางแมว ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย เสริมสร้างแนวความคิดในการเคารพซึ่งความแตกต่างทางความคิด ประกอบกับการร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งในการจัดการกับปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดในชุมชนของตนเองได้ ซึ่งก่อนเริ่มการอบรมในครั้งนี้ ได้มีพิธีถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และประกอบพิธีทางสงฆ์ ทั้งนี้ดร.ปวีณา จริยฐิติพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้กล่าวถึงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนา 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ภายในงานได้มีกิจกรรมการอบรมเรื่องสาเหตุการแตกแยกของคนในพื้นที่และแนวทางการแก้ไขให้เป็นระบอบประชาธิปไตย โดย นาวาเอกอดิเรก อินทรวงศ์ จาก กอ.รมน. ภาค 1 สย. 3 มีการบรรยายหัวข้อเรื่อง "โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านในระดับชุมชน" และกิจกรรมรวมพลังความสามัคคีทำความสะอาดและเก็บขยะบริเวณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอแก่งหางแมวจนถึงบริเวณสีแยกไฟแดงตลาดแก่งหางแมวอีกด้วย