ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ อบจ.จันทบุรี จัดโครงการอบรม เพื่อสร้างความปรองดอง ความสมานฉันท์และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2560 (กิจกรรมที่ 1) อำเภอขลุง
23 พ.ย. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 658 อ่าน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอขลุง นายสุรพงษ์ สุวรรณหิตาธร ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายอุลิศ สุจิระสกุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมสร้างความปรองดอง ความสมานฉันท์และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีนาวาเอกจาริก พัวพานิช รอง ผอ.รมน.จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และ กำนันผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร แพทย์ นักศึกษาภายในเขตอำเภอขลุงเข้าร่วม สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความปรองดอง ความสมานฉันท์และความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2560 (กิจกรรมที่ 1) อำเภอขลุง ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย เสริมสร้างแนวความคิดในการเคารพซึ่งความแตกต่างทางความคิด ประกอบกับการร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งในการจัดการกับปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดในชุมชนของตนเองได้ ซึ่งก่อนเริ่มการอบรมในครั้งนี้ ได้มีพิธีถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และประกอบพิธีทางสงฆ์ ภายในงานได้มีกิจกรรมการอบรมเรื่องสาเหตุการแตกแยกของคนในพื้นที่และแนวทางการแก้ไขให้เป็นระบอบประชาธิปไตย โดย นาวาเอกอดิเรก อินทรวงศ์ จาก กอ.รมน. ภาค 1 สย. 3 มีการบรรยายหัวข้อเรื่อง "โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านในระดับชุมชน" และกิจกรรมรวมพลังความสามัคคีทำความสะอาดในพื้นที่เขตอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี