ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ อบจ.จันทบุรี จัดโครงการอบรม เพื่อสร้างความปรองดอง ความสมานฉันท์และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2560 (กิจกรรมที่ 1) อำเภอโป่งน้ำร้อน
23 พ.ย. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 638 อ่าน

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อน นายพงศ์ศักดิ์ หลิวทวีสีประกาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประธานเปิดการอบรมสร้างความปรองดอง ความสมานฉันท์และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560 (กิจกรรมที่ 1) โดยมีนายอุลิศ สุจิระสกุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความปรองดอง ความสมานฉันท์และความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2560 (กิจกรรมที่ 1) อำเภอโป่งน้ำร้อน ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย เสริมสร้างแนวความคิดในการเคารพซึ่งความแตกต่างทางความคิด ประกอบกับการร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งในการจัดการกับปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดในชุมชนของตนเองได้ ซึ่งก่อนเริ่มการอบรมในครั้งนี้ ได้มีพิธีถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนายพงศ์ศักดิ์ หลิวทวีสีประกาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้กล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งประกอบพิธีทางสงฆ์ ทั้งนี้ นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้กล่าวถึงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนา 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ภายในงานได้มีกิจกรรมการอบรมเรื่องสาเหตุการแตกแยกของคนในพื้นที่และแนวทางการแก้ไขให้เป็นระบอบประชาธิปไตย โดย นาวาเอกอดิเรก อินทรวงศ์ จาก กอ.รมน. ภาค 1 สย. 3 และมีการบรรยายหัวข้อเรื่อง "โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านในระดับชุมชน" นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมรวมพลังความสามัคคีทำความสะอาดและเก็บขยะบริเวณสถานที่ภายในที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อนและถนนหน้าที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อนอีกด้วย