ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2560 กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
9 ธ.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 666 อ่าน

วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2560 กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมหอสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายณภัทร พรเจีย. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขตอำเภอเขาคิชฌกูฏ เขต 1 ในฐานะประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอเขาคิชฌกูฏ กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อสร้างการบริการเชิงรุก ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้กลไกของอาสาสมัครสาธารณสุข