ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอโป่งน้ำร้อน ประจำปี 2560
2 ก.พ. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 409 อ่าน

วันที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 9.30 น. ที่หอประชุมอำเภอโป่งร้อน จังหวัดจันทบุรี นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอโป่งน้ำร้อน ประจำปี 2560 วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและสาธารณสุขประจำหมู่บ้านให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในมาตรฐานสมรรถนะอาสาสมัครสาธารณสุขในการดำเนินงานสาธารณสุข และปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ความเจริญต่อชุมชนและท้องถิ่น เนื่องจากกำลังหลักสำคัญ ของการบริการด้านสาธารณสุข คือ กลุ่ม อสม. โดยมีบทบาทสำคัญในการเป็นแกนนำ ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเครือข่ายการจัดการดูแลของคนในชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ยามเจ็บป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพในเบื้องต้น สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอำเภอโป่งน้ำร้อนจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ อสม.ตำบลทับไทร อสม.ตำบลโป่งน้ำร้อน อสม.ตำบลหนองตาคง อสม.ตำบลคลองใหญ่ และอสม.ตำบลเทพนิมิต