ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี \"กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรเมล็ดพันธุ์เยาวชนสู่ต้นกล้าแห่งความดี\" ประจำปี 2556
6 มี.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 592 อ่าน

วันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี "กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรเมล็ดพันธุ์เยาวชนสู่ต้นกล้าแห่งความดี" ประจำปี 2556 พร้อมด้วย นางสุมาลี รัตนจริยา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างแกนนำเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นแกนนำเยาวชนที่มีคุณภาพ มีจิตอาสาพร้อมที่จะเสียสละทำงานในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการเฝ้าระวัง คุ้มครอง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในเขตพื้นที่ ตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมให้การทำงานของสภาเด็กและเยาวชนของจังหวัดจันทบุรี มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม จำนวน 500,000 บาท โดยมีเด็กและเยาวชนจากสถานศึกษาและหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในจังหวัดจันทบุรี จำนวน 70 คน สภาเด็กและเยาวชนภาคกลาง 26 จังหวัด จังหวัดละ 5 คน จำนวน 130 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน เข้าร่วมการอบรม สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 - 6 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โรงเรียนท่าใหม่พูลสวัสดิ์ราษฏร์นุกูล และนวลจันท์รีสอร์ท แอนด์สปา