ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560
23 มี.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 517 อ่าน

วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษราคัม ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายอุลิศ สุจิระสกุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ สำหรับวันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยศูนย์ อพปร. กลาง กำหนดให้เป็น “วัน อพปร.” เพื่อยกย่องเชิดชูคุณงามความดีของ อพปร. ที่ได้เสียสละอุทิศกำลังกาย กำลังใจ และความรู้ความสมารถที่มี เข้ามาช่วยเหลือสังคมภายใต้อุดมการณ์ “เมตตา กล้าหาญ” โดยมิได้หวังผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนใดๆ จนประจักษ์แก่สังคม