ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียน \"เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย\"
3 เม.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 451 อ่าน

วันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายทรงยศ เสือสกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง เขต 1 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียน "เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย" ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดจันทบุรีที่มีความสนใจด้านดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน นาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ได้พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ ทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมพัฒนาร่างกาย จิตใจ สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม แก่เยาวชนให้รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 230 คน ได้รับความร่วมมือจากหลายโรงเรียนอาทิ เช่น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ โรงเรียน"ท่าใหม่พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" โรงเรียนมะขามสรรเสริญ โรงเรียนสฤษดิเดช โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี โรงเรียนวัดจันทนาราม โรงเรียนอำนวยวิทย์ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี สำหรับระยะเวลาในการอบรมจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 28 เมษายน พ.ศ.2560