ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 “กิจกรรมฝึกอบรมการให้ความรู้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี”
1 พ.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 637 อ่าน

วันที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.ที่ห้องบุษราคัม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายอุลิศ สุจิระสกุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 “กิจกรรมฝึกอบรมการให้ความรู้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี” โดยมี นายณรงค์ ฐานธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขต 2 อำเภอเขาคิชฌกูฏ นายดนัย โชติวัชรานุรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขต 1อำเภอมะขาม นายพิสิษฐ์ เจนจัดการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขต 2 อำเภอนายายอาม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วม สำหรับการจัดกิจกรรมฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรใน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อระเบียบกฎหมาย ที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และหลีกเลี่ยงการกระทำผิด ให้มีความรู้ความเข้าใจในการกำหนดตัวชี้วัดตามแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นรายบุคคล ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งในวันนี้ได้มีกิจกรรมประกอบด้วย รับฟังการบรรยาย เรื่อง การดำเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่นและการบริหารงานบุคคลในระบบแพ่ง โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี และร่วมกันทำความสะอาดรอบบริเวณลานขนถ่ายสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้จะมีการอบรมทั้งสิ้น 2 วัน ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2560 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี