ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 “กิจกรรมฝึกอบรมการให้ความรู้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี”
1 พ.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 903 อ่าน

วันที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.ที่ห้องบุษราคัม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการบรรยาย เรื่อง การกำหนดหัวข้อในการจัดทำตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในรอบการประเมิน ครั้งที่ 2 ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 “กิจกรรมฝึกอบรมการให้ความรู้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี” โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมรับฟัง ซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้ได้มีกิจกรรม รับฟังการบรรยาย เรื่อง การจัดหาพัสดุแนวใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดย นางอนงค์น้อย หนูเจริญ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ ทั้งนี้ทางนายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมฝึกอบรมการให้ความรู้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อีกด้วย