ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2560
31 ส.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 364 อ่าน

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 ณ ห้องบุษราคัม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายพงศ์ศักดิ์ หลิวทวีสีประกาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2560 โดยมีเรื่อง แจ้งเพื่อทราบประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 และการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(วาระที่ 1 รับหลักการ)