ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2560
26 ก.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 481 อ่าน

วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุษราคัม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายพงศ์ศักดิ์ หลิวทวีสีประกาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2560 โดยมีสาระการประชุมเกี่ยวกับเรื่องการโอนทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันเพื่อนำไปจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2561